Αρχική σελίδα

Καλωσορίσατε στην δικτυακή πύλη Φορολογικής Ενημέρωσης

Κωδικοποιημένοι Νόμοι
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994) Κωδικοποιημένος μέχρι το Ν. 3790/2009.
Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν.2859/2000) Κωδικοποιημένος μέχρι το Ν. 3763/2009.
Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων (Π.Δ. ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 186 ) Κωδικοποιημένος μέχρι το Ν.3784/2009.

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

Ν.2238/1994 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κωδικοπ.μέχρι Ν.3790/2009)

Τελευταία Κωδικοποίηση: Κωδικοποιημένος σύμφωνα με το Ν. 3790/2009.

N. 2238/1994
Κύρωση του Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, από την ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε, κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 105 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) και 34 του Ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α΄), με την 1156657/1341/0006 από 31 Δεκεμβρίου 1993 (ΦΕΚ 13 Β΄ 1994) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου

Άρθρο 2 Υποκείμενο του φόρου

Άρθρο 3 Χρόνος Επιβολής του Φόρου

Άρθρο 4 Εισόδημα και εξεύρεσή του

Άρθρο 5 Φορολογία των εισοδημάτων των συζύγων και των ανήλικων τέκνων

Άρθρο 6 Απαλλαγές από το φόρο

Άρθρο 7 Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουμένους

Άρθρο 8 Έκπτωση δαπανών από το συνολικό εισόδημα

Άρθρο 9 Υπολογισμός και καταβολή του φόρου

Άρθρο 10 Φορολογία του εισοδήματος των εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Άρθρο 11 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητα

Άρθρο 12 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα

Άρθρο 14 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Άρθρο 15 Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση την τεκμαρτή δαπάνη

Άρθρο 16 Τεκμήριο δαπανών διαβίωσης

Άρθρο 17 Τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 18 Μη εφαρμογή του τεκμηρίου

Άρθρο 19 Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

Άρθρο 20 Εισόδημα και απόκτηση του

Άρθρο 21 Εισόδημα ειδικών περιπτώσεων

Άρθρο 22 Ακαθάριστο εισόδημα

Άρθρο 23 Καθαρό εισόδημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Άρθρο 24 Εισόδημα και απόκτηση του

Άρθρο 25 Εισόδημα ειδικών περιπτώσεων

Άρθρο 26 Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος

Άρθρο 27 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 28 Έννοια και απόκτηση του εισοδήματος

Άρθρο 29 Διαχειριστική περίοδος

Άρθρο 30 Ακαθάριστο εισόδημα

Άρθρο 31 Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

Άρθρο 32 Εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος

Άρθρο 33 Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από εμπορική επιχείρηση

Άρθρο 34 Εισόδημα τεχνικών επιχειρήσεων

Άρθρο 35 Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών

Άρθρο 36 Προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και γενικά επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιαδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές

Άρθρο 37 Προσδιορισμός εισοδήματος αλλοδαπών επιχειρήσεων

Άρθρο 38 Εισόδημα από διάθεση και αποτίμηση χρεογράφων

Άρθρο 39 Υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 40 Έννοια και απόκτηση του εισοδήματος

Άρθρο 41 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα

Άρθρο 42 Προσδιορισμός καθαρού γεωργικού εισοδήματος

Άρθρο 43 Εκπτώσεις του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις

Άρθρο 44 Απαλλαγές του εισοδήματος από γεωργικές επιχειρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 45 Εισόδημα και απόκτηση του

Άρθρο 46 Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος

Άρθρο 47 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ

Άρθρο 48 Εισόδημα και απόκτηση του

Άρθρο 49 Ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα

Άρθρο 50 Τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος

Άρθρο 51 Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 52 Προκαταβολή του φόρου

Άρθρο 53 Μείωση του προκαταβλητέου φόρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 54 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από κινητές αξίες

Άρθρο 55 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις

Άρθρο 56 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις

Άρθρο 57 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

Άρθρο 58 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 59 Απόδοση του φόρου με τριμηνιαίες δηλώσεις

Άρθρο 60 Απόδοση του φόρου με μηνιαίες δηλώσεις

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΗΛΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 61 Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης

Άρθρο 62 Προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο της δήλωσης

Άρθρο 63 Αρμόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας

Άρθρο 64 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα

΄Αρθρο 65 Μεταγραφή δηλώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 66 Φορολογικός έλεγχος

Άρθρο 67 Προσωρινός φορολογικός έλεγχος

Άρθρο 68 Έκδοση φύλλων ελέγχου

Άρθρο 69 Κοινοποίηση φύλλων ελέγχου

Άρθρο 70 Διοικητική επίλυση της διαφοράς

Άρθρο 71 Δικαστικός συμβιβασμός

Άρθρο 72 Μεταφορά φορολογητέας ύλης

Άρθρο 73 Επιβράβευση ειλικρίνειας

Άρθρο 74 Βεβαίωση του φόρου

Άρθρο 75 Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφής

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 76 Αλλαγή κατοικίας ή έδρας

Άρθρο 77 Υποχρεώσεις εκμισθωτών ακινήτων

Άρθρο 78 Υποχρεώσεις μισθωτών ακινήτων και θαλάσσιων σκαφών αναψυχής

Άρθρο 79 Υποχρεώσεις κομιστών τίτλων

Άρθρο 80 Υποχρεώσεις οφειλετών τόκων

Άρθρο 81 Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, τραπεζών κ.λπ.

Άρθρο 82 Υποχρεώσεις υπηρεσιών

Άρθρο 83 Υποχρεώσεις εκείνων που ενεργούν παρακράτηση φόρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Άρθρο 84 Παραγραφή

Άρθρο 85 Φορολογικό απόρρητο

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄•ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 86 Πρόσθετοι φόροι

Άρθρο 87 Πρόστιμα

Άρθρο 88 Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδημα από ακίνητα

Άρθρο 89 Κυρώσεις σε όσους δεν δηλώνουν το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις

Άρθρο 90 Κυρώσεις για τη μη υποβολή ή ανακριβή υποβολή δήλωσης

Άρθρο 91 Αναστολή λειτουργίας καταστημάτων επιτηδευματιών

Άρθρο 92 Διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 93 Αδικήματα φοροδιαφυγής

Άρθρο 94 Ποινικές κυρώσεις σε υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις

Άρθρο 95 Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων

Άρθρο 96 Ποινικές κυρώσεις για άλλες πράξεις φοροδιαφυγής

Άρθρο 97 Μη επιβολή κυρώσεων

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 98 Επιβολή του φόρου

Άρθρο 99 Αντικείμενο του φόρου

Άρθρο 100 Έννοια μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα των αλλοδαπών νομικών προσώπων

Άρθρο 101 Υποκείμενο του φόρου

Άρθρο 102 Χρόνος επιβολής του φόρου

Άρθρο 103 Απαλλαγές από το φόρο

Άρθρο 104 Χρονική περίοδος που προκύπτει το εισόδημα

Άρθρο 105 Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος νομικών προσώπων

Άρθρο 106 Υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 107 Υπόχρεοι σε δήλωση-Προθεσμία και περιεχόμενο αυτής

Άρθρο 108 Αρμόδιος προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας

Άρθρο 109 Υπολογισμός του φόρου

Άρθρο 110 Καταβολή του φόρου

Άρθρο 111 Προκαταβολή του φόρου

Άρθρο 112 Επιβράβευση ειλικρίνειας

Άρθρο 113 Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 114 Υποχρέωση παρακράτησης φόρου

Άρθρο 115 Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα

Άρθρο 116 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 117 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 118 Κίνητρα ανάπτυξης μικρών νησιών


Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει:

α. Των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 9, από την 1η Ιανουαρίου 1995, για τις αμοιβές που καταβάλλονται στους δικαιούχους από την ημερομηνία αυτή και μετά.

β. Των διατάξεων του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 9 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 110 από το οικονομικό έτος 1995 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η/1/1994 και μετά.

γ. Των διατάξεων των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 17, της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 18, καθώς και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 19, για τα χρηματικά ποσά δαπανών που πραγματοποιούνται» από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά.

δ. Των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του όρθρου 57, από την 1η Ιουλίου 1994, για το φόρο που παρακρατείται από εισοδήματα που καταβάλλονται στους δικαιούχους από την ημερομηνία αυτήν και μετά.

ε. Των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και θ΄ της παρ. 1, καθώς και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 31, για δαπάνες που αφορούν διαχειριστικές χρήσεις που κλείνουν με 30 Ιουνίου 1994 και μετά. στ. Των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 109 για διαχειριστικές χρήσεις που κλείνουν με 30/6/1994 και μετά.

ζ. Των λοιπών διατάξεων από τότε που άρχισε η ισχύς τους, όπως αυτή αναφέρεται στα νομοθετήματα που κωδικοποιούνται με αυτό το νόμο.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 1994
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου